Aydınlanma Metni

 

AKPINAR REDÜKTÖR MOTOR MAKİNA ELEKTRİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ YETKİLİSİ / MÜŞTERİ ÇALIŞANLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Alaaddinbey Mah. Pazar (380) Cd. No:16/1 16159 Nilüfer/Bursa adresinde mukim Şirketimiz AKPINAR REDÜKTÖR MOTOR MAKİNA ELEKTRİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimizle siz müşterilerimiz arasında kurulacak ticari ilişki kapsamında tarafınızdan elde edilen Kimlik (Ad-Soyad, Vergi No/Vergi D., İmza), İletişim (Adres, Telefon No, E-posta), Özlük (Çalıştığı Firma Bilgisi), Finans (İşletmeye ilişkin veriler, Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli, Vergiye Tabi Matrah Bilgisi, Tevkif Edilen KDV Tutarı Bilgisi vs),  Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Araç Plakası ve Şirketimize giriş çıkış yaptığınız durumlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla temin edilen güvenlik kamera kayıtlarınız, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz sözleşme/sipariş formları/irsaliye gibi belgelerin imzalanması, düzenlenmesi, idari ve adli makamlardan iletilen talepler yoluyla fiziki olarak, E-posta ve/veya kullanılan program, yazılımlar ve güvenlik kameraları aracılığıyla elektronik olarak, sair iletişim kanallarıyla işitsel olarak toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi (örn; Sözleşmenin imzalanması için imza sirkülerinin alınması, ödeme amacıyla banka hesap bilgilerinin alınması, muhtasar beyannamelerinin düzenlenmesi sebebiyle gayri safi tutar bilgisinin işlenmesi), Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (Örn; Tarafınıza fatura düzenlenebilmesi için kimlik bilgilerinin işlenmesi), İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (iletişime geçebilmek amacıyla telefon e-posta verisinin işlenmesi), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere kişisel verilerin işlenmesi) ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (ör; iletişim bilgilerinin kartvizit alınması suretiyle elde edilmesi) hukuki sebeplerine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

Şirketimizce gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti KVKK’nın 5. Maddesinde öngörülen açık rızaya tabi bir veri işleme faaliyeti ise bu durumda kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenmekte, açık rızanızın olmadığı durumlarda ise kişisel verileriniz kesinlikle işlenmemekte, saklanmamakta, paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Hizmet Alınan kurum/kuruluşlar, Bankalar, Denetçiler, Vekalet ilişkisi bulunan hukuk bürosu), ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK, Vergi Dairesi, Bakanlıklar) aktarılabilmektedir. Söz konusu aktarım Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren konularda hizmet/destek/danışmanlık alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizce gerçekleştirilen kişisel veri aktarımı KVKK’nın 5. Maddesinde öngörülen açık rızaya tabi bir veri işleme faaliyeti ise bu durumda kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden aktarılmakta, açık rızanızın olmadığı durumlarda kişisel verileriniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Alaaddinbey Mah. Pazar (380) Cd. No:16/1 16159 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumuzu, Veri sorumlusu sıfatıyla AKPINAR REDÜKTÖR MOTOR MAKİNA ELEKTRİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aydınlatıldığımızı kabul ederiz.

Ad-Soyad:

Tarih:

Kaşe-İmza:

Formu İndir

Since 2002, we have been giving support and service to you by doing our best with our experienced business partners, AKPINAR REDURGER MOTOR, with our experienced team members about electric motor, reducer, electromagnetic brake sales and applications.

In this scope, we produce electric motors which can be fitted with the AKMS brand AKMS brand, which is our own brand, and the three-phase low-center full-protection circular saw, specially manufactured for Bridge Cutting and Cutting Machines used in Marble, Granite and Woodworking Sectors.

And also ; GAMAK, VOLT, ABANA, MIX, EMTAŞ Motors, OZTEKFEN, YILMAZ and BONFİGLİOLİ Reductors continue to sell without interruption.

In the machinery sector, which grows every day, we work continuously to develop ourselves, open to all kinds of innovations, we do not define the boundaries of our investments and offer perfection to you.

In order to expand the design development and information network in 2014, we brought a new breath to the sector and sold our electric motors and reducers as well as manufacturing of special gearboxes in company-oriented machine parks.

Your valuable customers are used in various machine manufacturing; electric motors, reducers, electromagnetic brakes, gear wheels, etc., from a single point.

In addition to these services, we have also been producing soft and electromagnetic brakes in various lengths and strengths with our own brand BRAKELLI as 100% domestic production in Electro Magnetic Brake Group in our factory which has a covered area of ​​1000 square meters in the Çalı Industrial Zone since 1.5 years.

Also in our factory; We produce all kinds of gears from 1 mod to 10 modular and 800 mm diameter and we produce every design of power and torque specially designed gears. All the parts used in electromagnetic brake production and special design reducer manufacturing are also made by experienced cadres in our machine park in our TORNA, HOLDING, CNC TURNING, MILLING, CLAMPING, BROOKING, BALANCING and other machines.

Top